مجموعه سووالات فيزيك سال دوم دبيرستان


تهيه كننده: اسماعيل مختاري
                 
 

فصل اول : فيزيك و اندازه گيري

1- فيلسوف به چه كسي مي گويند؟
2- آسياي صغير كجاست؟
3- كار مهم (روش) گاليله چه بود؟
4- دانشمندان اسلامي چه نقشي در علم فيزيك داشته اند؟
5- هدف نظريه هاي فيزيكي چيست؟
6- ((مشاهده)) در فيزيك به چه كارهايي گفته مي شود؟
7- فيزيكدانان تجربي و نظري چه تفاوتي در كارشان وجود دارد؟
8- نظريه (تئوري ) در فيزيك چيست؟
9- يك نظريه فيزيكي بايد چه ويژگيهايي داشته باشد تا مورد تاييد همگان باشد؟
10- اركان علم فيزيك چيست؟
11- روش فيزيك (تجربه و تجزيه و تحليل) چگونه انجام مي شود؟
12- جايگاه اندازه گيري در فيزيك چيست؟
13- يكا (واحد) اندازه گيري چيست؟
14- چرا دانشمندان براي هر كميت يكاي معيني تعريف كرده اند؟
15- نكته هايي كه بايد در انتخاب يكاهاي بين المللي مورد توجه قرار  گيرد، چيست؟
16- يكاهاي   SI  چيستند؟
17- كميتها  ويكاهاي  اصلي و فرعي را تعريف كنيد.
18- يكاي كميتهاي فرعي چگونه تعريف مي شود؟
19- كميتهاي اصلي در  SI  را نام برده و درباره هر يك توضيح دهيد.
20- وقتي كميتي كه اندازه ميگيريم،كوچكتر يا بزرگتر از يكا (واحد) باشد ، چه ميكنيم؟
21- پيشوندها و نمادهاي آنها را بنويسيد.
22- چرا از پيشوندها استفاده مي كنيم؟
23- نماد گذاري علمي چگونه نوشته مي شود؟
24- وسيله هاي اندازه گيري طول،جرم و زمان را نام برده و كاربردهريك را شرح دهيد.
25- گزارش كار يك آزمايش چيست؟ و چگونه نوشته مي شود؟
26- دقت اندازه گيري يك وسيله چگونه تعيين مي شود؟
27- تعريف يك كميت فيزيكي چه هنگامي كامل مي شود؟
28- كميتهاي نرده اي وبرداري را تعريف كرده وتفاوت آنها را بيان كنيد.(باذكر مثال)
29- بردار برآيند چيست؟
30- قاعده جمع برداري را توضيح دهيد.
31- دو بردار چه وقت باهم مساويند؟
32- خاصيت جابه جايي جمع برداري را براي 2  و 3  بردار  نشان دهيد.
33- قاعده متوازي الاضلاع براي جمع بردارها چيست؟
34- براي جمع كردن چند بردار چطور عمل مي كنيم؟
35- خاصيت انجمني جمع برداري را نشان دهيد.
36- نشان دهيد:  محاسبه بزرگي دو بردار عمودبرهم به كمك قضيه فيثاغورث امكان پذير است.
37- تفريق دو بردار را با رسم شكل نشان دهيد.
38- يك عدد در يك بردار چگونه ضرب مي شود؟

 
فصل دوم : حركت شناسي

39- بردار مكان چيست؟ باچه نمادي نشان داده مي شود؟
40- جابه جايي (تغيير مكان) را تعريف كنيد.
41- ويژگيهاي حركت روي خط راست چيست؟
42- نمودار  مكان- زمان  چه چيزي را نشان مي دهد؟ و چگونه رسم مي شود؟
43- سرعت متوسط چگونه تعريف مي شود؟ يكاي آن چيست؟
44- چرا سرعت  كميتي برداري است؟
45- سرعت متوسط به كمك نمودار  مكان- زمان  چگونه تعيين مي شود؟
46- سرعت لحظه اي چيست؟
47- سرعت لحظه اي به كمك نمودار  مكان- زمان  چگونه تعيين مي شود؟
48- ويژگيهاي حركت يكنواخت برخط راست چيست؟
 49- معادله حركت يكنواخت ( X=Vt+Xo  )  چگونه بدست می آید؟
50- نمودار  سرعت- زمان  چه چيزي را نشان مي دهد؟ و چگونه رسم مي شود؟
51- حركت شتابدار يا غير يكنواخت چگونه حركتي است؟
52- شتاب متوسط چگونه تعريف مي شود؟ يكاي آن چيست؟
53- چرا شتاب كميتي برداري است؟
54- شتاب متوسط به كمك نمودار  سرعت- زمان  چگونه تعيين مي شود؟
55- شتاب لحظه اي چگونه تعريف مي شود؟
56- شتاب لحظه اي به كمك نمودار  سرعت- زمان  چگونه تعيين مي شود؟
57- آزمايشي براي محاسبة شتاب گرانشي زمين ( g ) ، طراحي كنيد.
58- ويژگيهاي حركت برخط راست با شتاب ثابت چيست؟
59- معادله مكان- زمان  ( معادله حركت)  در حركت با شتاب ثابت چگونه بدست مي آيد؟
60- رابطه مستقل از زمان در حركت با شتاب ثابت چگونه بدست مي آيد؟
61- سقوط آزاد چگونه حركتي است؟ معادلات اين حركت چگونه اند؟

 
فصل سوم : ديناميك

62- نيرو چيست؟
63- نيرو را توصيف كنيد.
64- نيرو چه ويژگيهايي دارد؟ با چه وسيله و يكايي اندازه گيري مي شود؟
65-  معادله فنر (  F=kx )  را شرح داده و آزمايشي براي محاسبة ثابت يك فنر طراحي كنيد.  
66- چگونه مي توان نشان داد نيرو كميتي برداري است؟ ( آزمايشي طراحي كنيد.)
67- قانونهاي نيوتون دربارة حركت را بيان كنيد.
68- لختي چيست؟ مثالي براي لختي بيان كنيد.
69- رابطة (فرمول) قانون دوم نيوتون را توضيح دهيد.
70- يكاي نيرو از قانون دوم نيوتون چگونه تعريف مي شود؟
71- ويژگي نيروهاي كنش و واكنش را بيان كنيد.
72- قانون يك نيرو چيست؟
73- قانون گرانش نيوتون را بيان كنيد.
74- يكاي ثابت جهاني گرانش را بدست آوريد.
75- نيروي وزن چيست؟
76- شتاب گرانشي ( g ) را از رابطة قانون گرانش محاسبه كنيد.
77- نيروي عمودي تكيه گاه را شرح دهيد.
78- نيروي اصطكاك را توصيف كنيد.
79- اصطكاك ايستايي و جنبشي را شرح دهيد.
80- نيروي اصطكاك در آستانة حركت چيست؟
81- رابطة نيروي اصطكاك را توضيح دهيد.
82- ضريب اصطكاك ايستايي به چه عواملي بستگي دارد؟
83- آيا نيروي اصطكاك جنبشي به مساحت سطح تماس دو جسم بستگي دارد؟
84- آزمايشي براي محاسبة ضريب اصطكاك طراحي كنيد.


فصل چهارم : كار و انرژي

85- مفهوم و ويژگي كار از نظر فيزيك چيست؟
86- رابطة محاسبة كار را توضيح دهيد.
87- كار يك كميت نرده اي است يا برداري؟
88- اگر كار با چند جابجايي متوالي انجام شود ، كار كل چگونه محاسبه مي شود؟
89- آيا كار برآيند نيروهاي وارد بر يك جسم  با مجموع كار هر يك از نيروها برابر است؟
90- شخصي با سرعت ثابت جسمي را حمل مي كند ، چرا كار انجام شده صفر است؟
91- قضيه كار و انرژي را بيان كرده و رابطة آنرا اثبات كنيد.
92- انرژي پتانسيل گرانشي را با توجه به قضيه كار و انرژي تعريف كنيد.
93- انرژي پتانسيل كشساني را با توجه به قضيه كار و انرژي تعريف كنيد.
94- انرژي پتانسيل الكتريكي را با توجه به قضيه كار و انرژي تعريف كنيد.
95- انرژي مكانيكي چيست؟
96- توان متوسط را تعريف كنيد
97- بازده چيست؟


فصل پنجم : ويژگي هاي ماده

98- كوچكترين جزء سازنده ماده چيست؟
99- يك انگستروم ( Å )  چند سانتي متر است؟
100- حالت (فاز) هاي مختلف ماده را نام برده و تفاوت اين حالتها را بنويسيد.
101- پديده پخش را با يك مثال توضيح دهيد.
102- انواع جامدها را نام برده و نحوه  تشكيل آنها را با هم مقايسه كنيد.
103- تفاوت جامدهاي بلورين و بي شكل در چيست؟ براي هر يك مثالي بنويسيد.
104- چگالي چيست؟ رابطه چگالي و نماد ( ρ ) و يكاي آنرا بنويسيد. (حجم volume   ، جرم  mass )
105- نيروي چسبندگي چيست؟
106- چرا مايع ها تقريباً تراكم ناپذيرند؟
107- نيروهاي بين مولكولي كوتاه برد هستند، يعني چه؟
108- تشكيل قطره آب وجود نيروهاي .................... را نشان مي دهد.
109- براي اثر كشش سطحي ، چند مثال بيان كنيد.
110- مولكولهاي آب با نيروهاي ..................  يكديگر را مي ربايند و باعث مي شوند كه سطح آب مانند يك توري يا پوسته كشيده رفتار كند و اجسام سبك را نگاه دارد. اين رفتار سطح را ...... مي نامند كه وجود نيروهاي ............... را نشان مي  دهد.
111- نيروي چسبندگي سطحي چيست؟
112- از اثرات نيروي چسبندگي سطحي چند مورد نام ببريد.
113- نيروي چسبندگي با نيروي چسبندگي سطحي  چه تفاوتهايي دارد؟
114- چرا قطره آب روي سطح تميز شيشه پهن مي شود ولي قطره جيوه كروي مي ماند؟
115- چرا قطره آب روي سطح چرب شيشه به صورت كروي در مي آيد؟
116- مويينگي را توضيح داده و كاربردها و اثرات آنرا بيان كنيد.
117- چرا سطح آب در لوله مويين ، كاو  و سطح جيوه در لوله مويين ، كوژ  است؟
118- فشار چيست؟ رابطه فشار ،  نماد و يكاهاي آنرا بنويسيد. ( Pressure Area,Force, )
119- فشار در داخل يك مايع ساكن چگونه محاسبه مي شود؟
120- رابطه فشار درون مايع (ساكن) با عمق مايع چگونه است؟
121- آيا رابطه ي فشار در مايع ها را مي توان براي گازها نيز بكار برد؟ تفاوت مايع ها و گازها از اين نظر چيست؟ چرا فشاردرون يك گاز (محبوس در داخل يك محفظه) را در نقاط مختلف ،  يكسان در نظر مي گيريم؟
122- فشار هوا چيست و چگونه تعيين مي شود؟
123- ارتفاع ستون جيوه در سطح درياي آزاد چند سانتي متر است؟ (آزمايش توريچلّي)
124- آيا ارتفاع ستون جيوه به سطح مقطع لوله بستگي دارد؟ اگر بجاي جيوه از آب استفاده كنيم ارتفاع آن چند مترمي شود؟
125- فشار هوا در سطح درياي آزاد را بر حسب يكاهاي پاسكال، اتمسفر و ميلي متر جيوه بيان كنيد.
126- رابطه فشار هوا با  ارتفاع از سطح زمين چگونه است؟
127- فشار هوا در شهر ميانه را محاسبه كنيد. ( ارتفاع 1100 متر )
128- اگر فشار هوا در شهري 85/0  اتمسفر باشد، ارتفاعش از سطح درياي آزاد چند متر است؟
129- فشار در مايع ها با در نظر گرفتن فشار هوا (يا هنگامي كه يك نيروي خارجي به سطح مايع وارد مي شود) چگونه محاسبه مي شود؟
130- فشار مطلق در مايع ها يعني چه؟
131- اصل پاسكال در مورد فشار را بيان كرده و مثالهايي در مورد آن بنويسيد.
132- اصول كار بالابر هيدروليكي را توضيح داده و رابطه آنرا بنويسيد.
133- فشار سنج جيوه اي چگونه كار مي كند؟    
134- فشار پيمانه اي چيست؟
135- فشاركل هواي داخل تاير اتومبيلي kPa 320  برآورد شده است ، اگر از فشار سنج براي اندازه گيري فشار استفاده كنيم چه عددي را نشان خواهد داد؟
136- فشار در نقاط هم عمق درون يك مايع چگونه است؟آيا فشار دريك نقطه درون مايع در جهت هاي مختلف يكسان است؟


فصل ششم : گرما و قانون گازها

137- دما چيست؟
138- يكاي دما چيست؟
139- نماد دما چيست؟
140- يكاي دما در SI  چيست؟
141- رابطه مقياس كلوين و مقياس سلسيوس چيست؟
142- طرز كار دماسنج جيوه اي ( و يا الكلي ) را شرح دهيد.
143- تعبير مولكولي دما را بيان كنيد.
144- ترموكوپل چيست؟
145- دماسنج ترموكوپلي چگونه كار مي كند؟
146- برتريهاي دماسنج ترموكوپلي را بيان كنيد.
147- گرما چيست؟
148- تعادل گرمايي و دماي تعادل را توضيح دهيد.
149- گرماي ويژه چيست؟
150- حالتهاي ماده و تغيير حالت ( گذار فاز) را توضيح دهيد.
151- دماي گذار چيست؟
152- ذوب ، تبخير، انجماد ،  ميعان ، تصعيد و چگالش را تعريف كرده و براي هر كدام مثالي بزنيد.
153- دماي ذوب چيست و به چه عواملي بستگي دارد؟
154- گرماي نهان ويژه ذوب ( Fusion , Latent ) چيست و چرا كلمة نهان براي آن استفاده مي شود؟  
155- گرماي نهان ويژه انجماد چيست؟
156- دماي جوش ( نقطة جوش ) چيست و به چه عواملي بستگي دارد؟
157- گرماي نهان ويژه تبخير ( Vaporization,Latent ) چيست؟
158- گرماي نهان ويژه ميعان چيست؟
159- تبخير سطحي چيست؟
160- آهنگ تبخير سطحي به چه عواملي بستگي دارد؟
161- انبساط طولي و انبساط سطحي را توضيح دهيد.
162- ضريب انبساط ( طولي، سطحي و حجمي ) چيست؟
163- ((ضريب انبساط آهن و بتون يکسان است)).((آهن وبتون هر دو جزو مصالح ساختمانی هستند)).
           از اين دو جمله چه نتيجه ای می گيريد؟ ارتباط اين دو موضوع با هم چيست؟
164- اثرات و كاربردهاي انبساط را بنويسيد.
165- رابطه محاسبه انبساط طولي، سطحي و حجمي را بنويسيد.
166- منظور از انبساط ظاهري مايع چيست؟ چرا كلمه ي ظاهري براي انبساط مايعات استفاده مي شود؟
167- تغييرات چگالي با دما چگونه است؟
168- انبساط غير عادي آب را شرح دهيد؟
169- اثرات انبساط غير عادي آب را توضيح دهيد؟
170- روشهاي انتقال گرما را نام برده وبا مثال شرح دهيد.
171- براي عايق بندي گرمايي بايد جلوي انتقال گرما گرفته شود، مثالي از عايق بندي بيان كنيد.
172- آهنگ شارش گرما به چه عواملي بستگي دارد؟
173- از رابطه شارش گرما، يكاي رسانندگي را بدست آوريد.
174- قانون گازها را بيان كنيد.
175- قانون بويل – ماريوت و قانون شارل- گيلوساك را توضيح دهيد.
176- گاز كامل چيست؟

        منابع مورد استفاده : كتاب فيزيك 2 و آزمايشگاه

نوشته شده توسط پرتوی